STATUTUL
ASOCIAŢIEI TINERETULUI ROMÂN UNIT – ASTRU Cluj

I. Dispoziţii generale

Art. 1 – ASOCIAŢIA TINERETULUI ROMÂN UNIT – ASTRU CLUJ, prescurtat ASTRU CLUJ, se constituie ca persoană juridică română de drept privat, nonprofit, nonguvernamentală, apolitică şi independentă.

Art. 2 – ASOCIAŢIA se constituie în conformitate cu prevederile Ordonanţei 26/2000.

Art. 3 – ASOCIAŢIA are sediul în Cluj-Napoca, Str. Moţilor, Nr. 26. Ea poate înfiinţa filiale în orice localitate din Eparhia greco-catolică de Cluj-Gherla.

Art. 4 – ASOCIAŢIA se constituie pe o perioadă nedeterminată.

Art. 5 – ASOCIAŢIA funcţionează cu binecuvântarea Episcopului eparhial greco-catolic de Cluj-Gherla.

Art. 6 – ASOCIAŢIA are un asistent spiritual propus de Adunarea Generală şi aprobat de către Episcopul eparhial greco-catolic de Cluj-Gherla.

II. Scopul şi obiectul de activitate al ASOCIAŢIEI

Art. 7 – ASOCIAŢIA se implică în mod liber, în formă comunitară şi în directă colaborare cu ierarhia Bisericii pentru realizarea scopului general al apostolatului Bisericii Catolice.

Art. 8 – Prin acţiunile sale ASOCIAŢIA urmăreşte formarea intelectuală, morală şi spirituală a tineretului, promovarea ecumenismului, redescoperirea şi asumarea valorilor spiritualităţii răsăritene, trăirea şi practicarea carităţii creştine, cultivarea sentimentului naţional potrivit principiilor creştine.

Art. 9 – În realizarea scopului său general ASOCIAŢIA are ca fundament activitatea spirituală. Obiectivele sale sunt:

a. organizarea de exerciţii spirituale, pelerinaje, reculegeri;
b. crearea de legături cu tinerii de alte confesiuni în vederea cunoaşterii şi iniţierii unor acţiuni comune;
c. desfăşurarea şi sprijinirea de activităţi caritative;
d. organizarea în comun a timpului liber în spirit creştin prin activităţi cultural-recreative;
e. editarea de publicaţii şi susţinerea unei mediateci proprii;
f. organizarea de activităţi cu caracter ecologic, excursii şi tabere care să favorizeze întărirea aspectului comunitar şi practicarea valorilor creştine;
g. organizarea de cursuri de formare şi perfecţionare profesională în diferite domenii de activitate şi niveluri de pregătire;
h. consiliere şi orientare în vederea pregătirii academice şi profesionale;
i. elaborarea şi editarea de publicaţii, albume şi broşuri etc.
j. alte activităţi conforme scopului ASOCIAŢIEI, Regulamentului de Ordine Internă şi legislaţiei în vigoare.

Art. 10 – Pentru realizarea scopurilor sale ASOCIAŢIA va colabora cu toate celelalte biserici creştine, cu alte asociaţii guvernamentale şi nonguvernamentale, persoane fizice şi juridice.

Ea se poate afilia structurilor naţionale şi internaţionale care împărtăşesc aceleaşi valori şi credinţe cu Asociaţia şi care prin natura lor nu încalcă direct sau indirect scopul şi misiunea Asociaţiei.

III. Membri

Art. 11 – ASOCIAŢIA are următoarele categorii de membri:

• membri fondatori;
• membri de onoare;
• membri;
• membri simpatizanţi.

Art. 12 Asociaţii care au fondat ASOCIAŢIA au calitatea de membri fondatori. Ei pot îndeplini cumulativ calitatea de membru, respective membru de onoare. Membri fondatori care nu îndeplinesc şi calitatea de membru nu au drepturi şi obligaţii faţă de asociaţie.

Art. 13- Membrii de onoare ai ASOCIAŢIEI pot fi persoane fizice recunoscute ca personalităţi ale vieţii spirituale, ecumenice, culturale, sociale, politice, economice şi ştiinţifice sau de altă natură, din ţară şi din străinătate, care prin activitatea lor sprijină ASOCIAŢIA sau ideile în baza cărora activează aceasta.

Membrii de onoare ai ASOCIAŢIEI nu au obligaţia de a contribui la patrimoniul ASOCIAŢIEI şi pot participa la lucrările Adunării Generale fără a avea drept de vot sau de a fi aleşi în organele de conducere, administraţie şi control ale ASOCIAŢIEI.

Titlul de membru de onoare al ASOCIAŢIEI se poate acorda şi membrilor, dacă au merite deosebite în înfăptuirea scopurilor ASOCIAŢIEI; în această situaţie, acordarea titlului de membru de onoare nu atrage pierderea dreptului de vot în Adunarea Generală.

În mod excepţional, titlul de membru de onoare se poate acorda şi persoanelor juridice, în condiţiile stabilite de către Adunarea Generală.

Art. 14 – Poate deveni membru al ASOCIAŢIEI orice tânăr cu vârsta cuprinsă între 16 – 36 de ani care, acceptând natura şi obiectivele acesteia, aderă la scopurile ei.

Acceptarea noilor membri se face prin completarea declaraţiei de adeziune, prezentarea unei recomandări scrise din partea unui preot catolic, confirmarea consiliului de conducere al ASOCIAŢIEI şi ulterior a Adunării Generale a ASOCIAŢIEI.

Art. 15 – Membrii ASOCIAŢIEI au următoarele obligaţii:

a. să respecte prevederile Statutului, Regulamentului de Ordine Internă (R.O.I.)şi hotărârile organelor de conducere ale ASOCIAŢIEI;
b. să acţioneze pentru îndeplinirea scopurilor ASOCIAŢIEI;
c. să nu întreprindă acţiuni care, prin natura lor, pot leza scopurile sau interesele ASOCIAŢIEI;
d. să achite la fiecare Adunare Generală cotizația pe anul în curs conform R.O.I

Art. 16 – Membrii ASOCIAŢIEI au următoarele drepturi:

a. să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere, administraţie sau control ale ASOCIAŢIEI, cu excepţia prevăzută la art. 12, alin. 1;
b. să participe la activităţile ASOCIAŢIEI;
c. să facă propuneri pentru completarea şi modificarea Statutului ASOCIAŢIEI;
d. să consulte bilanţul contabil al ASOCIAŢIEI şi procesele verbale ale şedinţelor de Adunare Generală, Consiliu de Conducere, precum şi rapoartele anuale ale cenzorului;
e. să beneficieze, în îndeplinirea scopului ASOCIAŢIEI, de facilităţile obţinute în relaţiile cu celelalte organizaţii interne şi internaţionale.

Art. 17 – Calitatea de membru al ASOCIAŢIEI se pierde:

a. prin excludere, în următoarele cazuri:

1. producerea de prejudicii morale şi materiale ASOCIAŢIEI, prin activitatea proprie desfăşurată;

2. angajarea persoanei respective în activităţi ce contravin Statutului, Regulamentului de Ordine Internă şi hotărârilor organelor de conducere şi administraţie ale ASOCIAŢIEI;

3. angajarea persoanei respective în activităţi ce contravin spiritului Bisericii, legii şi ordinii de drept;

4. condamnarea pentru fapte penale, care îl fac incompatibil cu calitatea de membru al ASOCIAŢIEI. Excluderea se dispune de către Adunarea Generală la propunerea motivată a Consiliului de Conducere.

b. la cerere;

c. prin radiere, în urma pierderii capacităţii civile, a decesului, desfiinţării ASOCIAŢIEI şi la depăşirea vârstei de 36 de ani.

d. prin neparticipare nemotivata la activitățile asociației timp de 6 luni

Art. 18 – Drepturile şi obligaţiile membrilor decurg din prevederile Statutului şi Regulamentului de Ordine Internă ale ASOCIAŢIEI, care sunt acceptate prin însăşi calitatea de membru.

IV. Organizare şi conducere

Art. 19 – ASOCIAŢIA are următoarele organe de conducere şi administraţie:

a. Adunarea Generală;

b. Consiliul de Conducere;

c. Cenzor.

Art. 20 – Adunarea Generală este constituită din membrii ASOCIAŢIEI şi este organul suprem de conducere al acesteia.

Adunarea Generală se întruneşte în şedinţe ordinare şi extraordinare.

Convocarea Adunării Generale Ordinare se face o dată pe an, în scris, cu minimum 21 de zile calendaristice înainte de data propusă pentru întrunirea sa.

Convocatorul trebuie să conţină data, ora şi locul unde se desfăşoară Adunarea Generală, precum şi ordinea de zi.

Convocarea Adunării Generale Extraordinare se face la iniţiativa Preşedintelui ASOCIAŢIEI, a Consiliului de Conducere sau a unei treimi din membrii Adunării Generale, în aceleaşi condiţii.

Art. 21 – Adunarea Generală este statutar constituită în prezenţa a jumătate plus unu din numărul membrilor săi.

Dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul statutar de participanţi, atunci se stabileşte un nou termen de maximum 14 zile, convocarea realizându-se în scris.

La a doua convocare, Adunarea Generală lucrează statutar indiferent de numărul membrilor prezenţi.

Hotărârile se adoptă cu votul a două treimi din numărul membrilor prezenţi la Adunare.

Şedinţele Adunării Generale sunt conduse de către Preşedintele ASOCIAŢIEI sau, în lipsa acestuia, de către Vicepreşedintele ASOCIAŢIEI, şi de un prezidiu alcătuit din minimum 2 membri aleşi de Adunare.

Dezbaterile şi hotărârile sunt consemnate într-un registru special, de către un secretar, fiind certificate prin semnăturile membrilor prezidiului.

Participarea la şedinţele Adunării Generale se face personal sau prin împuternicire dată altui membru.

Art. 22 – Adunarea Generală îndeplineşte următoarele atribuţii:

a. aprobă şi modifică Statutul ASOCIAŢIEI;

b. alege membrii Consiliului de Conducere;

c. analizează şi adoptă rapoartele anuale de activitate prezentate de către

Preşedinte cu privire la activitatea Consiliului de Conducere;

d. acordă titlul de membru de onoare, la propunerea Consiliului de Conducere;

e. aprobă schimbarea sediului ASOCIAŢIEI;

f. numeşte, în condiţiile legii, cenzorul care prezintă în scris un raport anual către Adunarea Generală;

g. stabileşte cotizaţia;

h. aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al ASOCIAŢIEI;

i. aprobă sau, după caz, confirmă afilierea ASOCIAŢIEI la alte organisme naţionale sau internaţionale;

j. aprobă Regulamentele de Ordine Internă ale ASOCIAŢIEI;

k. aprobă dizolvarea şi lichidarea ASOCIAŢIEI.

Art. 23 – Consiliul de conducere al Asociaţiei este format dintr-un număr impar de persoane. Funcţiile pentru care membri pot fi aleşi sunt preşedinte, vicepreşedinte, director economic şi secretar. O persoană nu poate cumula mai multe funcţii.

Adunarea Generală alege membrii Consiliului de Conducere cu mandat pe o perioadă de doi ani, cu posibilitatea de a fi realeşi, dar nu pentru mai mult de două mandate consecutive.

Consiliul de conducere se reuneşte de regulă săptămânal; de câte ori este necesar, consiliul de conducere poate fi convocat şi la iniţiativa unuia dintre membrii săi. Hotărârile consiliului de conducere se iau de regulă prin consens. Atunci când este necesară o procedură de vot, hotărârile se iau cu majoritate simplă de voturi. Consiliul de conducere este statutar reunit în prezenţa a minim 3 membri.

Dezbaterile Consiliului de Conducere şi hotărârile adoptate se consemnează în proces verbal, într-un registru special, care se semnează de către membrii prezenţi.

Art. 24 – Consiliul de Conducere are în principal următoarele atribuţii:

a. administrează patrimoniul ASOCIAŢIEI, gestionează şi administrează resursele acesteia;

b. aprobă acordarea de burse, premii şi ajutoare;

c. aprobă programul de cooperare şi deplasările membrilor ASOCIAŢIEI.

d. decide cu privire la diverse probleme operative ale ASOCIAŢIEI, în acord cu prevederile prezentului Statut;

e. angajează, recompensează, sancţionează şi eliberează din funcţie personalul remunerat al ASOCIAŢIEI şi stabileşte atribuţiile şi limitele de competenţă ale acestuia;

f. întocmeşte bugetul anual al ASOCIAŢIEI pe care îl supune aprobării Adunării Generale spre dezbatere şi aprobare;

g. exercită orice alte atribuţii ce îi revin potrivit legii, prezentului Statut şi Regulamentului de Ordine Internă.

h. confirmă membri

Art. 25 – Cenzorul asigură controlul financiar intern al ASOCIAŢIEI. În realizarea competenţei sale, cenzorul:

a. verifică modul în care este administrat patrimoniul ASOCIAŢIEI;

b. întocmeşte rapoarte şi le prezintă adunării generale;

c. poate participa la şedinţele Consiliului de Conducere fără drept de vot.

Art. 26 – Preşedintele Asociaţiei este ales prin vot, de către adunarea generală. Vârsta minimă pentru a fi ales în funcţia de preşedinte este de 20 de ani, la data alegerilor. Mandatul preşedintelui este incompatibil cu responsabilităţi politice sau sindicale. Preşedintele are următoarele atribuţii:

a. convoacă şi conduce lucrările Adunării Generale şi ale Consiliului de Conducere;

b. reprezintă ASOCIAŢIA în relaţiile cu Biserica, autorităţile publice centrale şi locale, mass-media, instituţiile statului, organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale din ţară şi străinătate, precum şi cu organizaţii internaţionale; în acest sens, poate da şi mandat de reprezentare;

c. are drept de semnătură, stampilă şi declaraţii în numele ASOCIAŢIEI

d. prezintă Adunării Generale raportul anual privind activitatea desfăşurată de el şi de Consiliul de Conducere în cadrul ASOCIAŢIEI.

e. poate fi tras la răspundere de Adunarea Generală conform ROI

Art. 27 – Vicepreşedinţii sunt aleşi prin vot, de către adunarea generală. Vârsta minimă pentru a fi ales în funcţia de vicepreşedinte este de 18 de ani, la data alegerilor. De regulă, când toate funcţiile sunt ocupate, pentru a respecta regula din art. 23, aceştia vor fi aleşi într-un număr par.

La prima întrunire a consiliului de conducere, acesta va decide cu privire la domeniile de activitate ale Asociaţiei pentru care fiecare vicepreşedinte va fi responsabil, domeniul devenindu-i parte din titulatura funcţiei lui.

Vicepreşedinţii sunt organe ale executivului şi sprijină Preşedintele în exercitarea funcţiei sale:

• sunt aleşi de Adunarea generală având un mandat similar cu cel al Preşedintelui.

• în lipsa Președintelui preiau atribuțiile acestuia.

• sunt membri de drept în consiliul de conducere

• au drept de semnătură, reprezentare, ştampilă

Vicepreşedintele care va prelua aceasta sarcina de a înlocui Preşedintele când acesta lipseste temporal, va fi înainte mandatat în scris de Preşedinte pentru acest lucru.

Art. 28 – Directorul Economic al ASOCIAŢIEI este ales de Adunarea Generală şi.are următoarele atribuţii:

a. conduce activitatea economico-financiară a ASOCIAŢIEI;

b. prezintă Adunării Generale bilanţul contabil şi bugetul de venituri şi cheltuieli ce urmează a fi aprobat de aceasta;

Art. 29 – Secretarul este membru de drept în consiliul de conducere. Acesta este ales de Adunarea Generală.

Secretarul are următoarele atribuţii:

• răspunde de întocmirea şi valabilitatea proceselor verbale

• veghează la legalitatea ședințelor tuturor organelor decizionale ale ASOCIAŢIEI

• ţine evidenţa datelor de contact ale membrilor şi a tuturor documentelor primite sau transmise de Asociaţie

• îndeplinește oricare din atribuțiile conferite de Adunarea Generală sau Consiliul de Conducere

V. Patrimoniul

Art. 30 – Patrimoniul iniţial al ASOCIAŢIEI îl constituie, la data înfiinţării, suma de 3.500.000 lei (treimilioanecincisutedemiilei). Patrimoniul ASOCIAŢIEI se completează cu venituri din donaţii, subvenţii, sponsorizări şi contribuţii obţinute din ţară şi străinătate, în lei şi valută, de la persoane fizice şi juridice, din activităţi proprii în condiţiile legii şi orice alte venituri conforme cu normele în vigoare.

Art. 31 – ASOCIAŢIA are sigiliu şi însemne proprii.

Art. 32 – Modificarea sau completarea Statutului se face în formă scrisă şi cu îndeplinirea condiţiilor legale de fond şi formă.

VI. Dizolvarea şi lichidarea ASOCIAŢIEI

Art. 33 – ASOCIAŢIA îşi pierde personalitatea juridică în următoarele cazuri:

a. prin decizia ASOCIAŢIEI, atunci când Adunarea Generală hotărăşte dizolvarea şi lichidarea ei, în cazul în care se constată că nu sunt îndeplinite condiţiile minime necesare pentru continuarea activităţii, inclusiv lipsa de fonduri;

b. în condiţiile descrise de lege;

Art. 34 – În cazul dizolvării, întreg patrimoniul ASOCIAŢIEI va trece în posesia şi proprietatea Eparhiei greco-catolice de Cluj-Gherla.

Art. 35 – Prevederile prezentului Statut se completează cu celelalte dispoziţii legale în vigoare.

Art. 36 – Prezentul Statut a fost adoptat de Adunarea Generală de constituire a membrilor la data de 7 noiembrie 2002 şi redactat în 6 (şase) exemplare.

Art. 37 – Prezentul Statut a fost modificat de Adunarea Generală a membrilor la data de 12 octombrie 2005 şi redactat în 6 (şase) exemplare originale.

Art. 38 – Prezentul statut a fost modificat de Adunarea Generală a membrilor la data de 8 decembrie 2012 şi a fost redactat în 6(şase) exemplare originale.